Over Ons, Visie en Missie

Visie en Missie

Stichting De Delft wil op een unieke locatie en met een uniek project – de bouw van De Delft historisch-maritieme belevingswereld – een unieke partner voor gemeente en bedrijfsleven zijn op het gebied van het opdoen van werkervaring, het leren werken en de uitstroom naar regulier werk en ondernemerschap. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het vergroten van de participatie van Rotterdammers in de meest brede zin – van activering tot deelname aan het arbeidsproces – en aan het terugdringen van het aantal uitkerings-gerechtigden in Rotterdam. Tevens willen wij (beperkt) gekwalificeerde medewerkers leveren aan het bedrijfsleven. Om dit te bereiken willen wij de huidige locatie verder ontwikkelen tot een leerwerkbedrijf voor meer sectoren dan thans het geval is, het productiebedrijf verder ontwikkelen, ook op niet-maritiem gebied, en de locatie benutten voor evenementen op het gebied van kunst en cultuur. Ook moet De Delft weer worden tot een toeristische trekpleister die onderdeel uitmaakt van de veelheid aan toeristische arrangementen die Rotterdam biedt. Daarvoor is nodig dat zichtbare vorderingen aan het linieschip ‘Delft’ worden gerealiseerd. 

Wij willen vanuit deze visie bereiken dat:

 • De Delft een toeristische trekpleister wordt al dan niet in combinatie met arrangementen en evenementen;
 • er zichtbare vorderingen aan het linieschip worden gerealiseerd;
 • het leerwerkbedrijf een onmisbare schakel in Rotterdam wordt op het gebied van participatie in de meest brede zin van het woord en het leerwerkbedrijf uitgebreid wordt met meerdere sectoren ( horeca, evenementen, arrangementen);
 • het productiebedrijf door maritieme en niet-maritieme productie een bedrijf wordt waarbij vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen ook werk wordt geboden aan mensen met een beperking;
 • de locatie benut wordt voor evenementen op het gebied van kunst en cultuur (tentoonstellingen, repetitieruimte) en als trouwlocatie;
 • ervaringen en best practices op het gebied van participatie – zelfredzaamheid, activering, werkervaring, leren werken – die mede op de locatie ontwikkeld zijn, in de praktijk gebracht kunnen worden.

 

Het beleid

De hoofdlijnen van het beleid zijn:

 • een heldere organisatiestructuur doorvoeren en vier bedrijfsonderdelen formeren: leerwerkbedrijf, productiebedrijf, horeca (verpacht) en evenementen, museum;
 • professionaliseren van de interne organisatie en de rol en functie van vrijwilligers duidelijk vastleggen;
 • versterken van de marketingfunctie;
 • investeren in infrastructuur en gereedschappen en materialen teneinde een veilige werkomgeving te creëren;
 • Leerwerkbedrijf: niet louter een ambachtelijke opleiding bieden, maar mensen dusdanig vormen dat ze zo snel mogelijk een baan kunnen accepteren door:
  • Een nieuwe leergang te ontwikkelen in samenwerking met het MBO Rotterdam
  • Het leerbedrijf te verbreden tot meerdere sectoren
  • Samen te werken met praktijk- en wijkscholen in Rotterdam
  • Stageplaatsen te bieden aan MBO- en HBO-studenten
  • Werkervaringsplaatsen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking
  • Samen te werken met het bedrijfsleven in de regio Rijnmond om stageplaatsen of uitstroom te genereren;
 • Productiebedrijf: met de maritieme en niet-maritieme productie-opdrachten wordt een realistische werkomgeving gecreëerd voor trajectdeelnemers, ervaring opgedaan en expertise doorgegeven. Het productiebedrijf levert een bijdrage aan de bouw van De Delft;
 • Horeca (verpacht) en Evenementen: uitbreiding van de openingstijden van de horecafaciliteiten en een vaste programmering van evenementen kunst en cultuur;
 • Museum: focus op de bouw van de historisch-maritieme belevingswereld ‘Delft’ met inzet van vrijwilligers, trajectdeelnemers en stagiaires en een opwaardering van de werf, zodat het aantal bezoekers en de sponsoring aanzienlijk toenemen.

 

Het bestuur en de directie van Stichting De Delft

Bestuur:

Dhr. C.G. van Teeseling voorzitter

Dhr. J.G.M. Breukels penningmeester/secretaris

Mevr. C.J.M. Broere lid

Dhr. J. Slager lid

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten hoogste vijf, onafhankelijke leden die gezamenlijk bevoegd zijn. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met kennis, expertise, netwerk en betrokkenheid. De bestuursleden hebben in geen enkele vorm belangen in de stichting en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De stichting heeft een directeur die belast is met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleidsplan en met de dagelijkse leiding van de aangelegenheden van de stichting. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur en is aan het bestuur verantwoording verschuldigd. De directeur informeert het bestuur bij elke bestuurs-vergadering over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan, de financiële situatie en de actuele ontwikkeling. Aanstelling en ontslag van de directeur en de vaststelling van zijn bezoldiging en overige voorwaarden geschieden door het bestuur.

Stichting De Delft kent geen uitgebreide functie-indeling. Salariëring van het personeel is deels afhankelijk van de gevolgde opleiding en op basis van reëel geleverde prestaties. De hoogte van een salaris moet overeenkomen met een redelijke waardering voor hetgeen structureel (nu en op de langere termijn) als minimaal prestatieniveau van een werknemer verwacht wordt.

Voor de bepaling van het salaris worden de salarisschalen van de CAO Welzijn zoveel mogelijk aangehouden. De in deze CAO bepaalde extra toeslagen (dertiende maand, éénmalige uitkeringen etc.) zijn niet van toepassing.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zijn op de website de jaarverslagen te downloaden van  2014  (gewaarmerkt) en 2015  (ondertekend)